hlášení poruch: 725 444 994

Ochrana vodoměru před mrazem

04/12/2017

Při umístění ve vodoměrné šachtě je třeba zkontrolovat izolaci poklopu šachty a opatřit tepelnou izolací i vodoměr a potrubí ve venkovní šachtě (např. sáčkem naplněným polystyrenem, dřevěnými hoblinami, suchým listím nebo starými textiliemi).
Je-li vodoměr umístěn uvnitř místnosti, je třeba zajistit prostor proti vniknutí chladného vzduchu (např. rozbitým oknem).

Majitelem vodoměru je vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu v místě, proti neoprávněné manipulaci je vodoměr chráněn plombou, za jejíž poškození může být udělena pokuta.

K manipulaci s vodoměrem je oprávněn pouze provozovatel.

Za škody na vodoměru způsobené mrazem odpovídá majitel nemovitosti a nese náklady spojené s jeho výměnou (viz Ceník prací a služeb).