Obchodní podmínky pro dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon) a jeho prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. (dále jen vyhláška), smlouvou o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod (dále jen smlouva) a těmito obchodními podmínkami pro dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod (dále jen obchodní podmínky).

II. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1 Odběratel – vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li zákonem stanoveno jinak; spoluvlastník nemovitosti uzavírá smlouvy za ostatní spoluvlastníky nemovitostí, pokud uzavírá smlouvu společný zástupce spoluvlastníků, má se za to, že jedná po dohodě a ve shodě s nimi; uživatel nemovitosti v případech, kdy vlastník není znám, dosažitelný, určený. 

2.2 Dodavatel – provozovatel vodovodu nebo kanalizace.

2.3 Vodné – cena za vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem.

2.4. Stočné – cena za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. 

2.4 Vodovodní přípojka – samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu.

2.5 Kanalizační přípojka – samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stokové sítě.

2.6 Kanalizační řád stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod do kanalizace vypouštěných a další podmínky jejího provozu.

2.7  Odečtové období je období mezi odečty ve stanoveném časovém úseku

2.8 Ukončení odběru je ukončení dodávky vody vodovodní přípojkou nebo ukončení odvádění odpadních vod kanalizační přípojkou. Smluvní vztah trvá do doby odpojení přípojky od vodovodu nebo kanalizace, nebo do doby převodu odběru na nového odběratele. Převodem odběru je ukončení smlouvy s původním odběratelem a uzavření smlouvy s novým odběratelem. Oba odběratelé písemně potvrdí datum převodu a stav měřidla při převodu.

III. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE

3.1 Dodavatel je povinen dodávat pitnou vodu a odvádět odpadní vody odběrateli, se kterým má uzavřenou písemnou smlouvu v souladu se zákonnými předpisy a těmito obchodními podmínkami. Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy a po dobu jejího trvání jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. 

3.2 Dodavatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího souhlasu jen v případech živelné pohromy, při havárii vodovodu či kanalizace, vodovodní nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.

3.3 Dodavatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod pro přerušení nebo omezení:

a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací,

b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že může ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,

c) neumožní-li odběratel dodavateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace,

d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,

e) neodstraní-li odběratel závady na vodovodní nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné dodavatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než tři dny. V případě, že odběratel porušil svou povinnost udržovat vodoměrnou šachtu ve stavu určeném platnou normou, je povinen odstranit zjištěné závady neprodleně. Pokud tak neučiní, bude přerušena dodávka vody. 

f) při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod,

g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.

3.4 Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod je dodavatel povinen oznámit odběrateli:

a) podle odst. 3.3 písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,

b) podle odst. 3.3 písm. a) alespoň 15 dnů předem, současně s oznámením doby trvání prováděných plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.

3.5 V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle odst. 3.3 b) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel. 

3.6 V případě, že k přerušení nebo omezení došlo podle odst. 3.3 a) je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.

3.7 Dodavatel je oprávněn provádět kontrolní rozbory odváděných odpadních vod vytékajících ze zařízení odběratele.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ODBĚRATELE

4.1 Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod nebo kanalizaci, změnily na tolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy na straně odběratele. Dodavatel je oprávněn přezkoumat údaje uvedené  odběratelem a požadovat změnu smluvního vztahu dle zjištěné skutečnosti.

4.2 Odběratel je povinen před uzavřením smlouvy prokázat vlastnictví k pozemku nebo stavbě připojené na vodovod nebo kanalizaci. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebné údaje v souvislosti se smlouvou.

4.3 Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu dodavatele je nepřípustný a dodavatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci. 

4.4 Zjistí-li dodavatel nebo odběratel při kontrole nebo výměně vodoměru, že vodoměr údaje o množství dodávané vody nezaznamenává, vypočte se množství dodané vody za příslušné období nebo jeho část podle dodávek ve stejném období minulého roku, nebo jde-li o nový odběr nebo změnu v odběrových poměrech podle množství dodávaného vody v následujícím srovnatelném období, případně jiným způsobem dohodnutým mezi dodavatelem a odběratelem.

4.5 Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla přístupná a odvodněná.

4.6 Pokud odběratel chce ukončit odběr vody, oznámí tuto skutečnost dodavateli písemně 14 dnů předem a umožní jeho pracovníkům provést konečný odečet. Neoznámí-li odběratel ukončení odběru, je povinen zaplatit vodné nebo stočné za dobu až do uzavření smlouvy s novým odběratelem nebo do přerušení dodávky vody. 

4.7 Odběratel nesmí přímo propojovat vnitřní vodovod připojený na vodovod pro veřejnou potřebu s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (např. vlastní studna).

4.8 Odběratel je povinen platit dodavateli úplatu za dodávku pitné vody z vodovodu (vodné), za odvádění odpadních vod kanalizací (stočné).

V. DODÁVKA VODY, STANOVENÍ JEJÍHO MNOŽSTVÍ

5.1 Právo na dodávku vody vzniká uzavřením písemné smlouvy na dodávku vody. Povinnost dodávky vody je splněna vtokem z vodovodu do vodovodní přípojky.

5.2 Voda dodávaná odběratelům vodovodem musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody stanovené zákonem o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 258/2000 Sb.

5.3 Množství dodávané vody měří dodavatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem a podléhá úřednímu ověření v souladu se zvláštními právními předpisy. 

5.4 Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Učiní tak písemnou formou na formuláři „Žádost o přezkoušení vodoměru“. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Dodavatel je povinen do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel. Výsledek přezkoušení oznámí dodavatel neprodleně písemně odběrateli. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Pokud dle výsledku přezkoušení budou údaje vodoměru splňovat stanovené požadavky, hradí náklady spojené s přezkoušením vodoměru odběratel, v opačném případě hadí tyto náklady dodavatel.

5.5 Výměnu vodoměrů provádí dodavatel.

5.6 Fakturace se provádí na základě odečtů vodoměrů. Je-li odběratel v době odečtu vodoměru nepřítomen a vodoměr je nepřístupný, ohlásí odběratel na zvláštním tiskopisu dodavatele (bude ponechán v poštovní schránce) do 3 dnů přesný stav vodoměru. Jestliže tak neučiní, vyúčtuje dodavatel spotřebu vody na základě průměru předcházejícího odpočtového období. Termín odečtu stanovuje dodavatel.

5.7 Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa (§15 odst. 4 vyhlášky č.428/2001 Sb.)

VI. ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A JEJICH MĚŘENÍ

6.1 Právo na odvedení odpadních vod vzniká uzavřením písemné smlouvy na odvedení odpadních vod. Povinnost odvedení odpadních vod je splněna vtokem z kanalizační přípojky do kanalizace.

6.2 Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Kanalizace je ukončena čistírnou odpadních vod, tudíž není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. Porušení této povinnosti je klasifikováno jako závada na přípojce. Do kanalizace není povoleno vypouštět látky, které nejsou odpadními vodami nebo škodí provozu kanalizace (např. oleje, fenoly, postřikové látky, vody obsahující těžké kovy, močůvku, hnojůvku, pesticidy, jedy omamné látky, žíraviny, textilie, příp. další látky viz kanalizační řád) a odpadní vody, jejichž znečištění přesahuje mezní hodnoty stanovené kanalizačním řádem pro příslušnou lokalitu.

6.3 Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřícím zařízením, jestliže to tak stanoví kanalizační řád.

6.4 Není-li množství kanalizačních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel potřeby body z vodovodu odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů.

VII. NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR VODY A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

7.1 Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr

a) před vodoměrem,

b) bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s ní,

c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný,

7.2 Neoprávněným je vypouštění odpadních vod do kanalizace

a) bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod,

b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem,

c) přes měřící zařízení neschválené dodavatelem nebo přes měřící zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší než je množství skutečné.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Za neoprávněný odběr vody z vodovodu a za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace je oprávněn dodavatel požadovat na odběrateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý druh neoprávněného odběru a neoprávněného vypouštění a každý zjištěný případ zvlášť. V případě uplatnění ze strany dodavatele je odběratel povinen tuto smluvní pokutu dodavateli v termínu uvedeném ve výzvě uhradit.

8.2 Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč, jestliže:

a) neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup k měřícímu zařízení, prověření jeho stavu a řádný odečet,

b) bude-li zjištěno úmyslné uvedení nesprávných údajů ve smlouvě,

c) převede právo ze smlouvy na třetí subjekt bez souhlasu dodavatele,

d) je porušena plomba vodoměru,

e) neoprávněně manipuluje se zařízením dodavatele.

8.3 Za opakované protiprávní jednání uvedené v odst. 8.2 této části odběratel zaplatí smluvní pokutu ve výši dvojnásobku původní pokuty. Smluvní pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy dodavatel zaviněné porušení smlouvy nebo podmínek zjistil, nejpozději však do 3 let ode dne kdy k tomuto protiprávnímu jednání došlo. Smluvní pokuta nenahrazuje případnou náhradu škody ani pokutu udělenou smluvní straně podle zákona.

8.4 Za vypouštění látek, které nesmí být do kanalizace vypouštěny (viz kanalizační řád), zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 30.000,-- Kč.

IX. DORUČOVÁNÍ

9.1 Písemnosti a daňové doklady (faktury) jsou zasílány na doručovací adresu určenou ve smlouvě odběratelem. Za doručenou se má i zásilka na výše uvedenou adresu nevyzvednutá adresátem v úložní době stanovené platným poštovním řádem a to s datem konce úložní doby.

X. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE, ÚROK Z PRODLENÍ

10.1 Právo na vodné a na stočné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem, není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu, resp. vtokem odpadních vod odběratele do kanalizace pro veřejnou potřebu.

10.2 Vodné a stočné má jednosložkovou nebo dvousložkovou formu a je stanoveno v souladu s platnými právními předpisy. Výši vodného a stočného schvaluje vlastník vodovodu a kanalizace v souladu s platnými cenovými předpisy. Ceny vodného a stočného jsou předem zveřejněny na úřední desce vlastníka vodovodu a kanalizace. Dodavatel si sjednává právo měnit jednostranně takto stanovené ceny v mezích platných právních předpisů regulujících cenu vodného a stočného. Změna ceny musí být vždy minimálně 15 dnů před její platností vyhlášena. Takto upravenou cenu považují obě smluvní strany za dohodnutou.

10.2 V platebním styku budou používány variabilní symboly a bankovní účty uvedené na příslušné faktuře.

10.3 Fakturace se provádí na základě odečtu stavu vodoměru, pokud není při změně ceny proveden kontrolní odečet, stanoví se spotřeba poměrným způsobem na část za starou a novou cenu z denního průměru za dané období při následujícím fakturačním odečtu.

10.4 Splatnost faktur je 14 dnů. Způsob platby je sjednán ve smlouvě. Dodavatel má právo stanovit zálohový způsob platby do výše předpokládaného odběru pitné vody za příslušné období a při změně ceny nebo výše odběru výši záloh upravit.

 Úhradou vodného se rozumí den připsání částky na účet dodavatele.

10.6 Požadavky odběratele na zálohový, splátkový způsob platby nebo jeho změny, změnu splatnosti faktur-daňových dokladů, musí být předem písemně dohodnuty s dodavatelem. Dodavatel neodpovídá za škodu a ušlý zisk vzniklé nesprávným označením platby, nebo nedoručením platby třetí osobou.

XI. REKLAMACE

11.1 Odběratel má právo reklamovat vady dodávky a fakturace v souladu s reklamačním řádem. Reklamace uplatní u dodavatele – I.T.V. CZ s.r.o. do 30 dnů od zjištění vady. Dodavatel reklamaci prošetří a výsledek šetření oznámí odběrateli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy reklamaci obdržel. 

XII. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

12.1 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, jeden obdrží dodavatel a jeden odběratel.

12.2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Platnost smlouvy končí dohodou nebo výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

12.3 Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou formou, s výjimkou stanovení ceny nebo stanovení ukazatelů.

12.4. Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně smlouvou nebo obchodními podmínkami upraveny se řídí občanským a obchodním zákoníkem.

12.5 Smlouva nabývá účinnosti podpisem osob oprávněných zastupovat smluvní stran .

12.6 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od data 1. 4. 2013 a tvoří nedílnou součást smluv uzavřených po tomto datu, pokud není dodavatelem upraveno jinak.