Praktické rady

Co je dobré vědět:

 • Kde je v nemovitosti umístěno měřící zařízení – vodoměr
 • Kde je v nemovitosti umístěn hlavní uzávěr vody
 • Kudy vedou v nemovitosti rozvody studené a teplé vody, případně i odpady
 • Občas provádět kontrolu, zda nejsou někde vlhké skvrny nebo zda v odpadech neprotéká voda
 • V trvale neobydlené nemovitosti je doporučeno uzavřít přívod vody
 • Pravidelně kontrolovat vodoměr, zda není poškozen
 • Zabezpečit dobrý přístup k vodoměru a udržovat kolem něj pořádek
 • Pravidelně kontrolovat spotřebu vody na vodoměru
 • Při zřizování vodovodní /kanalizační přípojky její napojení provádí výhradně provozovatel
 • Při převodu nemovitosti nahlásit tuto skutečnost provozovateli a na předávací protokol zaznamenat datum, stav a číslo vodoměru

Vodoměr

Množství dodané vody odběrateli se měří vodoměrem, který se instaluje zpravidla do vodoměrné šachty nebo do nemovitosti bezprostředně za vstupem vodovodní přípojky do objektu. Podmínky umístění vodoměru určuje ze zákona dodavatel.
Vodoměr je třeba chránit před mechanickým i tepelným poškozením. Pokud k tomuto poškození dojde, nese odběratel náklady spojené s opravou či výměnou vodoměru. V případě zatopené vodoměrné šachty je potřeba vodu odčerpat, neboť šachta je majetkem majitele nemovitosti a ten zodpovídá za její stav.

Ochrana vodoměru před mrazem

Při umístění ve vodoměrné šachtě je třeba zkontrolovat izolaci poklopu šachty a opatřit tepelnou izolací i vodoměr a potrubí ve venkovní (např. sáčkem naplněným polystyrenem, dřevěnými hoblinami, suchým listím nebo starými textiliemi).
Je-li vodoměr umístěn uvnitř místnost, je třeba zajistit prostor proti vniknutí chladného vzduchu (například rozbitým oknem).

Majitelem vodoměru je vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu v místě, proti neoprávněné manipulaci je vodoměr chráněn plombou, za jejíž poškození může být udělena pokuta.

K manipulaci s vodoměrem je oprávněn pouze provozovatel

Podezření na únik vody

Únik pitné vody je ztrátou cenné suroviny, kdy vzniká přímá škoda provozovateli nebo odběrateli. Může však dojít i k nepřímým škodám na budovách nebo komunikacích. Je proto třeba věnovat pozornost všem náznakům možného úniku vody a veškerá podezření neprodleně hlásit na kontakty zde.

K úniku může docházet

Před vodoměrem

Jedná se většinou o havárie vodovodního řadu, přípojky nebo dalších technických zařízení pro rozvod pitné vody. Nemusí se vždy jednat o prudké vyvěrání tlakové vody. Únik může být i malý a může se projevovat například zaplavením vodoměrné šachty nebo jiných podzemních prostor. Tento typ úniku způsobuje škodu naší společnosti, a proto budeme vždy rádi, pokud nás na podezření úniku upozorníte na kontakty zde.

Za vodoměrem

Tento typ úniku způsobuje škodu zákazníkovi. Závada se může vyskytnout kdekoliv na vnitřním rozvodu zákazníka – je proto třeba věnovat pozornost veškerým „náhle“ mokrým místům. Častým zdrojem úniků jsou též nevhodné, zastaralé či poškozené uzavírací ventily na vnitřních rozvodech (např. doplňovací plovákové ventily WC, nebo topných systémů). Proto doporučujeme při delším opuštění bytu či rodinného domu (dovolená, služební cesta apod.) uzavřít hlavní uzávěr vody pro byt či dům. Velké riziko úniku je též u vnitřních rozvodů uložených v zemi, zejména u rozvodů starších (areály, zahradní rozvody apod.)

Uzavření přívodu vody do objektu

Při jakémkoliv zásahu do vnitřního rozvodu pitné vody v objektu je možno užívat pouze domovní uzávěr osazený za osazeným vodoměrem (ve směru toku vody). Manipulace s ostatními uzávěry je věcí pouze majitele provozovatele vodovodu. Není možno manipulovat uzávěrem na odbočení z vodovodního řadu (zemním šoupátkem)  a uzávěrem před vodoměrem.

Manipulaci s těmito uzávěry může provádět pouze zaměstnanec provozovatele. Vznikne-li závada na vnitřním rozvodu vody v nemovitosti, nabízíme možnost uzavření přívodu vody do přípojky. Službu lze objednat dopředu jako plánovanou činnost (plánovaná oprava, rekonstrukce apod.) nebo i jako bezodkladný zásah v případě havárie na vnitřních rozvodech. Tuto službu provádí provozovatel jako službu placenou ceník služeb zde.

Podezření na špatnou kvalitu pitné vody

V případě podezření na změněnou kvalitu vody můžete tuto skutečnost nahlásit na kontakty zde

 • Voda je zakalená- buď trvale nebo má mléčný zákal, který po chvilce stání vyprchá (mléčný zákal je tvořen rozpuštěným vzduchem a není na závadu pro kvalitu vody),
 • voda je červeno-hnědá či rezavě zbarvená- v potrubí se nashromáždily různé sedimenty a inkrusty. Při vypouštění a napouštění starých potrubí, např. z důvodu opravy poruchy, se inkrusty a sedimenty mohou uvolňovat do pitné vody. Stejná situace může nastat při hydraulických rázech při čerpání vody v krizových situacích, nebo při manipulaci s uzávěry. Je tedy nutné potrubí odkalit, vodu odpustit,
 • voda je cítit jinak než normálně- obvykle po chlóru (přítomnost tzv. “zbytkového chloru” v pitné vodě zamezuje rozšíření choroboplodných mikroorganismů, především bakterií, ve vodovodním potrubí. Chlor je do pitné vody přidáván jako desinfekční činidlo pro zajištění její zdravotní nezávadnosti. Koncentrace chloru v pitné vodě je velmi nízká, zdraví neškodná, zcela v souladu s požadavky hygienické služby),
 • voda má změněnou chuťa další změny (nutno řešit individuálně).