Změny smlouvy

Změna údajů ve smlouvě

  • Jméno, zasílací adresa, přidělení popisného čísla (změna z pozemku nebo evidenčního čísla), telefon,
  • Počtu trvale hlášených osob (u smlouvy na odvádění odpadních vod)

Tyto změny se provádějí přes změnový list (ke stažení zde) nebo telefonicky na kontakty zde

Změna majitele nemovitosti

Při změně majitele nemovitosti je třeba dodat nutné podklady do Zákaznického centra

  • Předávací protokol (ke stažení zde) oboustranně podepsaný se zaznamenaným stavem vodoměru ke dni předání nejpozději do 7 dnů od předání
  • Doklad vlastnictví nového majitele (výpis z KN, kupní nebo darovací smlouva, pro firmy výpis z OR)
  • V případě, že je nemovitost pronajímána nájemci, je nutné podepsat dokument Přistoupení k platbám vodného, popř. stočného (ke stažení zde) jak ze strany majitele nemovitosti, tak i nájemce
  • Průkaz totožnosti, v případě zastupování jinou osobou je třeba předložit platnou plnou moc nebo zmocnění k provedení změny

Tyto doklady jsou součástí podkladů k vyhotovení nové smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod. Bez doložení všech dokladů nebude změna odběratele provedena.

Pozor!!! Bez vyrovnání závazků z vodného, resp. stočného, váznoucích na předávané nemovitosti, nebude uzavřena smlouva na dodávku vody, resp. odvádění odpadních vod, s novým majitelem a přípojka bude uzavřena do doby vyrovnání závazku.

Ukončení dodávky vody a odvádění odpadních vod

Ukončení dodávky z důvodu změny majitele připojené nemovitostiviz odkaz Změna majitele nemovitosti

Trvalé ukončení dodávky z důvodu zásadní změny v užívání původně připojené nemovitosti - písemně předat požadavky na Zákaznické centrum se všemi podklady pro ukončení smlouvy a likvidaci přípojek též v návaznosti na znění stavebního zákona.

Provozovatel provede na základě objednávky od majitele (ke stažení zde) a na jeho náklady fyzické zrušení přípojky – tj. výkop a zrušení odbočky v místě napojení na hlavní vodovodní řad. Ukončení dodávky je možné dohodnout pouze osobně, případně písemně na kontakty Zákaznického centra