Připojení na vodovod

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené provozovatelem vodovodu. Odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní rozvod připojený na veřejný vodovod s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (studna). Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka a to vždy s vodoměrnou soupravou.

Vlastníkem vodovodních přípojek zřízených do účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li opak. Vlastníkem vodovodní přípojky po účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. je ten, kdo na své náklady přípojku zřídil.

Opravy a údržbu vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. V ostatních případech zajišťuje opravu a údržbu na své náklady vlastník připojené nemovitosti.

Zřízení nové přípojky projednává a odsouhlasuje technický pracovník provozovatele. Vodovodní přípojky je možné zřizovat a povolovat pouze na zkolaudované vodovody. Zhotovení navrtávky a osazení vodoměru provádí výhradně provozovatel vodovodu – I.T.V. CZ  na základě objednávky (ke stažení zde).

Postup při zřízování vodovodní přípojky

 1. Ověření možnosti napojení dle snímku z pozemkové mapy a nákresu přípojky v zákaznickém centru I.T.V. CZ s.r.o.
 2. Zpracování projektové dokumentace
 3. Projednání a schválení technického řešení u provozovatele I.T.V. CZ s.r.o.
 4. Územní souhlas nebo územní rozhodnutí vydává stavební úřad příslušný místu stavby

Projektová dokumentace na vodovodní přípojku

Kompletní projektová dokumentace musí obsahovat technickou zprávu, snímek pozemkové mapy, situaci 1:500 nebo větší měřítko, podélný profil, kladečský plán, výkres vodoměrné šachty včetně vodoměrné sestavy nebo půdorys podlaží, kde bude vodoměrná sestava. Poslední přípojka na koncové větvi řadu nesmí být blíže koncovému hydrantu než 3,0 m. Projektovou dokumentaci si na vlastní náklady zajišťuje stavebník u autorizovaného projektanta dle vlastního výběru. Projektant provede vypracování projektové dokumentace vodovodní přípojky dle směrnice I.T.V. CZ s.r.o. k jednotnému provádění vodovodních přípojek a v souladu s platnou legislativou (Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích).

Technicko-organizační pokyny provozovatele (ke stažení zde)

Postup při rušení vodovodní přípojky

Fyzické zrušení vodovodní přípojky zajišťuje provozovatel vodovodní sítě na náklady majitele přípojky. Zrušení se sestává z odpojení navrtávacího pasu od hlavního řadu, demontáže ovládacího vřetene, demontáže vodoměru vč. odpočtu stavu a všech povrchových znaků (poklop, orientační tabulka). Likvidace vodoměrné šachty bude provedena pouze v případě, že je umístěna na veřejně přístupném pozemku. Konce potrubí rušené vodovodní přípojky budou zaslepeny, větší profil potrubí od DN 80 včetně bude zalit cementovou směsí.

Rekonstrukce přípojky

Při rekonstrukci přípojky se postupuje jako při budování nové přípojky. Je nutné nechat si vypracovat novou projektovou dokumentaci na přípojku a zaslat projektovou dokumentaci k odsouhlasení. Následně se může provézt fyzická rekonstrukce přípojky.

Realizace vodovodní přípojky

 1. Vytýčení inženýrských sítí si zajistí stavebník na vlastní náklady u příslušných správců sítí
 2. Provedení zemních prací si zajistí stavebník na vlastní náklady dle schválené projektové dokumentace
 3. Přípojku může realizovat pouze oprávněná firma, svépomoc je možná pouze u zemních prací
 4. Navrtávku provádí výhradně provozovatel
 5. Vodoměr osazuje výhradně provozovatel
 6. Uzávěr vodovodní přípojky musí být označen identifikační tabulkou
 7. Majitel zajistí provedení protokolární tlakové zkouškya geodetické zaměření zhotovené přípojky 
 8. Stavebník vyzve po dokončení prací bezodkladně provozovatele ke kontrole vodovodní přípojky a předloží provozovateli protokol o tlakové zkoušce vodovodní přípojky
 9. Následně bude uzavřena smlouva na odběr vody

Investor, resp. zhotovitel stavby nesmí samostatně provádět jakýkoliv zásah do vodovodu pro veřejnou potřebu.