Připojení na kanalizaci

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Přípojku zřizuje na své náklady vlastník připojované nemovitosti. Před záhozem kanalizační přípojky je žadatel povinen přizvat správce veřejné kanalizace ke kontrole položení a montáže.

Vlastníkem vodovodních přípojek zřízených do účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li opak. Vlastníkem kanalizační přípojky po účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. je ten, kdo na své náklady přípojku zřídil.

Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. V ostatních případech zajišťuje opravu a údržbu na své náklady vlastník připojené nemovitosti.

Zřízení nové přípojky projednává a odsouhlasuje technický pracovník provozovatele. Kanalizační přípojky je možné zřizovat a povolovat pouze na zkolaudované kanalizační řady. Napojení na řad provádí výhradně provozovatel. Do oddílné kanalizační splaškové přípojky nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech, drenáží, přepady ze studen a odvodňování sklepních prostor, vypouštěny vody z bazénů, vody z mytí automobilů apod.
Domovní odpady z drtičů odpadů nelze vypouštět do kanalizace!!!

Postup při zřizování kanalizační přípojky

 1. Ověření možnosti napojení dle snímku z pozemkové mapy a nákresu přípojky v zákaznickém centru I.T.V. CZ s.r.o.
 2. Zpracování projektové dokumentace
 3. Projednávání a schválení technického řešení u provozovatele I.T.V. CZ s.r.o.
 4. Územní souhlas nebo územní rozhodnutí vydává stavební úřad příslušný místu stavby

Projektová dokumentace na kanalizační přípojku

Kompletní projektová dokumentace musí obsahovat technickou zprávu, snímek pozemkové mapy, situaci 1:500 nebo větší měřítko, podélný profil, kladečský plán.
Napojení kanalizační přípojky lze provést do příslušné kanalizační přípojkové odbočky, není-li tato vysazena při stavbě kanalizačního řadu, lze provést přípojku pomocí jádrového vrtání s použitím mechanické nebo nalepovací přípojkové odbočky. Napojení kanalizační přípojky do revizní kanalizační šachty lze provést pouze do šachty, která je k tomu uzpůsobena.
Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna (vsazení přípojky do vyříznutého otvoru a následné zapěnění nebo obetonování je zakázáno!); zaústění přípojky proti toku vody v uliční stoce je nepřípustné.
Kanalizační přípojka musí být při souběhu a křížení uložena hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody. Výjimku může povolit vodoprávní úřad za předpokladu, že bude provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody vodou odpadní.

Projektovou dokumentaci si na vlastní náklady zajišťuje stavebník u autorizovaného projektanta dle vlastního výběru. Projektant provede vypracování projektové dokumentace kanalizační přípojky dle směrnice I.T.V. CZ s.r.o. k jednotnému provádění kanalizačních přípojek a v souladu s platnou legislativou (Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích).

Technicko-organizační pokyny provozovatele (ke stažení zde)

Postup při rušení kanalizační přípojky

Fyzické zrušení kanalizační přípojky zajišťuje oprávněná firma se souhlasem provozovatele kanalizační sítě na náklady majitele přípojky. Zrušení se sestává z odpojení kanalizační přípojky a zaslepení přímo u řadu.

Rekonstrukce přípojky

Při rekonstrukci přípojky se postupuje jako při budování nové přípojky. Je nutné nechat si vypracovat novou projektovou dokumentaci na přípojku a zaslat projektovou dokumentaci k odsouhlasení. Následně se může provézt fyzická rekonstrukce přípojky.

Realizace kanalizační přípojky:

 1. Vytýčení inženýrských sítí si zajistí stavebník na vlastní náklady u správců sítí
 2. Provedení zemních prací si zajistí stavebník na vlastní náklady dle schválené projektové dokumentace
 3. Přípojku může realizovat pouze oprávněná firma, svépomoc je možná pouze u zemních prací
 4. Jedná-li se o tlakovou kanalizaci, musí být uzavírací armatura umístěna u navrtávky u řadu, hydrostatická (objemová) čerpadla musí být na výtlaku opatřena příslušným pojistným ventilem
 5. Majitel zajistí provedení protokolární zkoušky vodotěsnosti (případně tlakové zkoušky výtlačné větve u tlakové kanalizace) a geodetické zaměření zhotovené přípojky
 6. Stavebník vyzve po dokončení prací bezodkladně provozovatele ke kontrole kanalizační přípojky a předloží provozovateli protokol o zkoušce vodotěsnosti, popř. protokol o tlakové zkoušce
 7. Následně bude uzavřena smlouva na odvádění odpadních vod

Investor, resp. zhotovitel stavby nesmí samostatně provádět jakýkoliv zásah do kanalizace pro veřejnou potřebu.