Přezkoušení vodoměru

Při pochybnostech o správnosti měření vodoměru může odběratel požádat o jeho přezkoušenídle §17 zákona 274/2001 Sb.,které provádí autorizovaná zkušebna. Po podání písemné žádosti se do nemovitosti dostaví pracovník provozovatele a po odečtení stavu odebraného množství vody provede výměnu vodoměru. Odmontovaný vodoměr bude odeslán k přezkoušení do autorizované zkušebny. O výsledku přezkoušení je odběratel informován na základě protokolu, který zkušebna vystaví.

V případě, že zkouška prokáže, že vodoměr je vadný, hradí náklady přezkoušení provozovatel.   Pokud se však zkouškou prokáže, že parametry vodoměru jsou v předepsaných tolerancích, hradí náklady spojené s přezkoušením zákazník.

 

V případě, že zkouška prokáže, že vodoměr je vadný, spotřeba vody bude vypočítána průměrem ze srovnatelného období předchozího roku (s ohledem na zákon č. 274 / 2001 Sb. a vyhl. č.428/ 2001 Sb.).

Službu lze objednat pouze na základě Žádosti o přezkoušení vodoměru (ke stažení zde), a to:

Důležité informace

  1. Voda pod sklíčkem vodoměru není závadou, provozovatel používá typ mokroběžného vodoměru a celý ciferník měřidla je zaplavený pitnou vodou z vodovodního řadu.
  2. Tekoucí vodoměr vymění pracovníci provozovatele ihned po zjištění závady, případně po ohlášení
  3. Zmrzlý a poškozený vodoměr, bude vyměněn pracovníky provozovatele a odeslán na opravu a nové cejchování. Náklady hradí odběratele. Nutné oznámit na formuláři zde
  4. Rozbitý a odcizený vodoměr hradí odběratel v plné výši. Nutné oznámit na formuláři zde

Ceník  zde