Územní působnost

Společnost I.T.V. CZ s.r.o. se zabývá provozováním vodovodů a kanalizací v oblasti jihovýchodně od hlavního města Prahy při dálnici D1. Pro zásobování této oblasti vodou bylo svazkem obcí Region Jih zbudováno napojení na vodovodní přivaděč Želivka a následně vybudován páteřní zásobovací systém pro 16 členských obcí. Soustava vodovod „Region Jih“ je z vodohospodářského hlediska nadřazeným systémem, který přivádí pitnou vodu k jednotlivým spotřebištím (obcím) a pomocí návazných obecních vodovodů je zajištěno zásobování konečných odběratelů.

Z technického hlediska pak rozsah provozovaného majetku je následující:

Délka vodovodních řadů skupinového vodovodu 52 km
Počet vodojemů 6 o celkovém objemu 1 900 m3
Počet čerpacích stanic 4
   
Počet provozovaných vodovodů pro veřejnou potřebu 10
Délka vodovodních řadů 82 km
Počet vodovodních přípojek 3 106
Počet zásobovaných obyvatel 6 289
   
Počet provozovaných kanalizací pro veřejnou potřebu 2
Počet provozovaných ČOV 2
Počet provozovaných KČS 3
Počet kanalizačních přípojek 256
Počet obyvatel připojených na kanalizaci: 469